วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

    ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสประจำตัวนักเรียน :

  ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ :

       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยติดต่อครูผู้สอนในรายวิชา 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่  21 มีนาคม   2562           โดย......ทีมงาน ครูนภัสนันท์ สุธาธรรม หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล |ครูชัยวุฒิ สุวรรณเรือง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูธนพัฒน์ บุตรอุดร Admin วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์